Tillbaks till: Första sidan


En socken (Nordmark) i siffror

Gammal statistik är kul!

Av Elisabeth Thorsell

Under upplysningstiden i mitten på 1700-talet intresserade man sig mycket för fosterlandet i många avseenden - Carl Linneaus gav sig ut på resor runt om i landet och antecknade allt han såg. Andra skrev sockenbeskrivningar och tecknade ned historier om fornminnen och gamla sedvänjor.

Myndigheterna var helt med noterna och insåg att det kunde ha sitt stora värde att veta befolkningens storlek och sammansättning. 1749 startade Tabellkommissionen under ledning av Pehr Wargentin, det som numera heter Statistiska Centralbyrån. Prästerskapet fick sig tryckta tabeller tillskickade och anmodades att fylla i dessa noggrant och sedan lämna in dem till kontraktsprosten, som fick göra upp prosteritabeller, som gick till konsistorium och sedan till länsstyrelsen och till sist till Tabellkommissionen som gjorde upp statistik för hela riket.

Grundmaterialet finns många gånger bevarat i kyrkoarkiven, under serie G befolkningsstatistik, och numera även delvis tillgängliga på webbplatsen http://www.ddb.umu.se/tabellverk/index.htm och även på mikrokort från SVAR.

Denna statistik upptog i princip en sockens hela befolkning fördelad på män och kvinnor i olika åldersklasser och även antal ingångna och upplösta äktenskap och avlidna. För avlidna skulle också anges vad de dött av; sjukdomar eller olika olyckor. Till slut fanns utrymme för prästen att skriva om märkvärdigare händelser i socknen och hur årsväxten varit. Som exempel nedan kommer Nordmark att användas med uppgifter från 1775, med en extra titt på dödsfallen 1786, som visar några ovanliga olyckor.

År 1775 bestod befolkningen i Nordmark av 599 män och 634 kvinnor, tillsammans 1233 individer. Den största åldersgruppen utgjorde både män och kvinnor mellan 20 och 25 år, de var 70 respektive 74 stycken, så det var ett litet kvinnoöverskott även här. Små barn under ett år var 28 pojkar och 22 flickor, något som i följande åldergrupp (1-3 år) utjämnades till 19 barn av vardera könet. I gruppen 3-5 år var antalet pojkar bara 12 stycken medan flickorna var hela 26 till antalet. Orsaken till den kraftiga skillnaden kan möjligen vara den rödsotsepidemi som härjade omkring 1772, då många små pojkar avled.

I åldrarna 30-45 är männen fler, 120 mot 107, vilket kan tänkas bero på många kvinnor i fertil ålder dukade under i samband med barnafödande. Därefter blir det jämnare, men i åldersgruppen 80-85 år finns bara tre kvinnor kvar, inga män. Detta var förhållandet 1775, ett annat år kan förstås visa en annan bild.

I tabellen ”Giftermål” ser man att det fanns 178 gifta män, och märkligt nog, 177 gifta kvinnor. Det fanns 24 änklingar och 56 änkor också. 451 individer var ogifta och 347 var barn under 15 år.

I tabellen ”Omständigheter” ser man att det fanns 120 hushåll i socknen, vilket väl måste innebära att ett 50-tal gifta par bodde ihop med någons föräldrar eller hos gifta barn, vilket också stämmer med intrycket från husförhörslängderna. Här finns också uppgift om att det finns en gästgivare i socknen, men ingen krog. De talrika lönnkrogar som omtalas vid sekelskiftet 1800 var nog inte så angelägna om att hamna i några tabeller.

Ytterligare en tabell, ”Förtekning på de i varande personer, efter deras Stånd, Vilkor och andra Lefnads Omständigheter,” berättar att det 1775 fanns en manlig ogift adlig person över 15 år i socknen, som drev bergsbruk. Det fanns en gift präst, två prästänkor och tre ogifta prästsöner över 15 år och en under 15 år och 2 minderåriga prästdöttrar. Vidare fanns det två gifta ståndspersoner, med barn, som idkade lantbruk, 28 gifta torpare, 6 arbetslösa backstugusittare, ca 170 pigor och drängar, och tre gamla fd husbondfolk, änklingar, som bodde hos barnen, och 11 sådana änkor. Tre studenter fanns det också och fyra ”ringare betjänter” vartill klockaren räknades. Det fanns 65 bergsbruksidkare, 63 ogifta manliga dito över 15 år och likaså 42 ogifta döttrar och 112 barn under 15 år i den gruppen.

Vidare fanns en änka efter en kamrerare eller inspektor, och 5 ogifta bruksbetjänter. Av gruppen ”ringare Personer som vid Bergvärken hafva att sysla” fanns 65 män och 65 kvinnor, två änkor, 46 ogifta män och 47 ogifta kvinnor, samt 88 barn.

En skogvaktare vakade över att fällning av kolved och annat gick rätt till, och tre hushållerskor skötte hushåll på herrgårdarna. Fjorton olika hantverkare fanns även, skomakare, skräddare och smeder, och en kolare.

Det fanns fjorton personer, både män och kvinnor, som var odugliga till arbete, och nio som kunde arbeta litet.

I den så kallade Mortalitetstabellen finns ett avsnitt med dödsolyckor och i den från 1786 ser man att 7 personer drunkade i öppen sjö, en krossades i gruvan och en stackare ”blef till Döds bränd i en kohlmila” – ett hemskt öde!

Dessa noteringar ger en ingång i dödboken, och i denna läser vi att den 4 juni 1786 begrovs Per Janssons hustru Catharina Jansdotter (31) år, Jan Håkanssons hustru Elsa Håkansdotter (33 år), Mats Nilssons dotter Ingeborg Matsdotter (22 år), Sven Perssons bägge döttrar Brita (29 år) och Catharina (16 år) och Cajsa Sandgren (21 år), alla från Sandsjön, som drunknat på en gång. Tydligen var de ute på sjön i en båt samtidigt, kanske på väg till kyrkan, och en kraftig vind välte båten. Tankarna går till de många familjerna i den lilla byn som blev så hårt drabbade.

Den sjunde som drunknade det året var flickan Catharina Jansdotter från Basthöjden, som drunknade ”i en Elf” och begrovs 28 maj.

Den 28 juni begrovs pigan Brita Svensdotter från Nordmarks gruvor som krossats av en i gruvan nedfallen sten, (24 år). Och till sist, den 28 oktober begrovs Nils Svensson från Nordmarkshyttan, som blivit till döds bränd i en kolmila (54 år).

Med hjälp av siffrorna i tabellerna kan man kanske få en litet mer nyanserad bild av befolkningen ett visst år, inte bara se dem som en vadmalsgrå hop med folk, utan mer som individer; de som vi är en del av, vi som lever nu, men har våra rötter bland dem.


Tidigare publicerat i Näverluren 2007/2.


Tillbaks till första sidan!


Uppdaterad 8 Juni 2007
© Elisabeth Thorsell